FUSTA I FORMIGÓ

Noves cases Smartliving amb fusta i formigó naturals. En dos dies s’apilen els mòduls i les cases quedan instal·lades.